ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

 • Σήμερα, 20/06/2019, μεταξύ αφ’ ενός του γραφείου γενικού τουρισμού με την επωνυμία World Party Traveller - (JERNIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (Διοργανωτής) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου 11, με τον αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ ΜΗ.ΤΕ.: 0206E60000691301, το οποίο πωλεί το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι, και αφ’ ετέρου του/της κου/κας
 • για λογαριασμό και των μελών της οικογένειάς / συνταξιδιωτών που καλύπτονται οικονομικά από αυτόν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
  Ο Διοργανωτής διοργανώνει και πωλεί το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σ’ αυτό, βάσει των ακόλουθων όρων, των γενικών όρων συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι του Διοργανωτή και του προγράμματος του συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι αυτό από τον Διοργανωτή, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση του Πελάτη μέχρι την αναχώρησή του και για τη μεταφορά τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεών του, ή νέων οδηγιών από τον Διοργανωτή στον Πελάτη, ενώ δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Διοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριμένο ταξίδι ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν ή από τους προμηθευτές του κατά τη διάρκειά του.
  Αναλυτική περιγραφή της παραπάνω εκδρομής, δηλαδή του προγράμματος και των λεπτομερειών αυτής, υπάρχει στον ιστότοπο του Διοργανωτή μέσω του οποίου ενημερώθηκε ο συμμετέχων. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος του ταξιδιού χρειαστεί να μεταβληθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα στον Πελάτη και θα περιληφθεί σε τροποποιητική πράξη της σύμβασης, την οποία θα συνυπογράψουν τα μέρη.
 • Η πραγματοποίηση του ταξιδιού απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων και η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού είναι 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.
  Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις μεταφορές και τις διαμονές περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Προκαταβολή όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα για την κάθε εκδρομή και εξόφληση 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
  Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών.

  Αθήνα - 20/06/2019