map

Η ιστορία μας ξεκίνησε με αγάπη για το διαφορετικό, ενθουσιασμό για το ανεξερεύνητο και μεγάλο πάθος για τα ταξίδια. Έχοντας λοιπόν ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη με το World Party, μάθαμε πολλά…

Follow Us
TOP

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

COVID – 19

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σε αυτά τα ταξίδια μπορούν να συμμετέχουν ταξιδιώτες οι οποίοι φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης εφόσον η χώρα ή όλες οι χώρες του ταξιδιού το αποδέχονται ως μοναδικό απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο για τον Covid 19.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτά τα ταξίδια μπορούν να συμμετέχουν ταξιδιώτες οι οποίοι φέρουν ΕυρωπαΪκό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης ή rapid / pcr test σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

1) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως:

α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ),

β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.

γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ).

δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου βαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναγράφεται στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας.

3) Σχετικά με τους «Local Friends». Το Γραφείο χτίζει το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της εκάστοτε εκδρομής με τη βοήθεια του ντόπιου φίλου στην χώρα του προορισμού. Στη συνέχεια ο ντόπιος φίλος ορίζεται ως ο οδηγός της εκδρομής εφόσον χρονικά αυτό τον εξυπηρετεί. Στην αντίθετη περίπτωση το γραφείο ορίζει άλλον από τον αναγραφόμενο στην περιγραφή της εκδρομής.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο πέντε ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Στα ομαδικά ταξίδια σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται σε κάθε ταξίδι. Ακολουθεί 1η δόση κατά την οριστικοποίηση του ταξιδιού και εξόφληση το αργότερο 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το ταξίδι από την πλευρά του γραφείου (μικρή συμμετοχή, λόγοι υγειονομικής ασφάλειας κα) τα χρήματα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευμένα έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η σειρά των πληρωμών το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση των προμηθευτών. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο παρόν. Η απόδειξη πληρωμής, σε όλους τους συμμετέχοντες, παραχωρείται μετά το πέρας του ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως ή μέσω email. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.

Το γραφείο με την δήλωση συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον πελάτη.

Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης:

Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση

Στην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη.

Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από τον εκάστοτε προμηθευτή συν 30€ ανά άτομο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρείας (απασχόληση, προκρατήσεις, έξοδα επικοινωνίας, αλληλογραφία κλπ)

Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησης

Στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1) Αεροπορικές: Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων κατά περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.

2) Ξενοδοχεία: Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 και παραδίδονται μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.

3) Διατροφή: στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα – δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

  1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
  2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
  3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
  4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

Χρήσιμα Link για Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ταξιδιωτικά έγγραφα για πολίτες της ΕΕ

Διεύθυνση Διαβατηρίων

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που αφορούν το ταξίδι του(διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο και είναι υπεύθυνος να γνωρίζει τι απαιτείται και να προσκομίσει στα αεροδρόμια, σημεία εισόδου και τελωνεία τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WORLD PARTY CRUISE

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο που έχουν προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίου είτε μέσω της Celestyal Cruises είτε μέσω του World Party Traveller, υποχρεούνται να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους γενικούς όρους της Celestyal Cruises που βρίσκονται στα παρακάτω link:

Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη, ο οποίος δηλώνει ότι είμαι απόλυτα υγιής και ικανός να συμμετέχει στην Κρουαζιέρα και διαθέτει κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση καθόλη την διάρκεια της Κρουαζιέρας.

You don't have permission to register