Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού.

 Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το οργανωμένο ταξίδι διεκπεραιώνεται από την ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.

Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την παροχή των ανάλογων νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ειδικότερα, παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας https://worldpartytraveller.com/  η δυνατότητα αγοράς υπηρεσίας οργανωμένου ταξιδιού. Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί "Pay Now". Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιείται χρέωση του 40% της υπηρεσίας οργανωμένου ταξιδιού που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την λήψη της παραγγελίας σας από την επιχείρηση (την "Επιβεβαίωση Αγοράς"). Όλες οι κρατήσεις τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους του Γραφείου και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail, με το οποίο θα σας αποστέλλεται αντίγραφο της σύμβασης την οποία έχετε ήδη αποδεχθεί. Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Η σύμβαση για την αγορά ενός ταξιδιωτικού πακέτου μεταξύ μας θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν το γραφείο σας αποστείλει την σχετική Επιβεβαίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής με τις συμβάσεις που συνάπτονται εντός καταστήματος.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, συμφωνείτε: 1. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή κρατήσεις. 2. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. 3.Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Απορρήτου). Αν ο χρήστης δεν παράσχει όλες τις πληροφορίες, το Γραφείο δεν θα μπορέσει να επεξεργαστεί την παραγγελία σας.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις. Περαιτέρω ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, δηλώνει δε και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας

 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µμικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο µε άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως:

α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ),

β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ)

Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς.  Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.

Αναφορικά με τους “Local Friends”, το γραφείο μας σχεδιάζει και οργανώνει το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της εκάστοτε εκδρομής με τη συνδρομή του ντόπιου φίλου στη χώρα του προορισμού. Εν συνεχεία, ο εν λόγω ντόπιος φίλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του οδηγού της εκδρομής. εφόσον τούτο είναι δυνατό. Άλλως, το γραφείο ορίζει έτερο πρόσωπο ως οδηγό της εκδρομής, σε κάθε περίπτωση όμως ορίζεται άτομο αναγραφόμενο στην περιγραφή της εκδρομής. 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ

Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. 

Το γραφείο με την δήλωση συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον πελάτη.

Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 

 • Έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση

Στην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη. 

Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από τον εκάστοτε προμηθευτή συν 30ε ανά άτομο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρείας (απασχόληση, προκρατήσεις, έξοδα επικοινωνίας, αλληλογραφία κλπ) 

 • Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησης

Στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη για ακύρωση εκδρομής.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης μέσω της ιστοσελίδας https://worldpartytraveller.com/  ,καθώς τα τα άρθρα 3 έως 4 ν.2251/1994 δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (L 326)» (άρθρο 12 Ν.4933/2022,ΦΕΚ Α 99/20.05.2022).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να την βρείτε στο https://worldpartytraveller.com/ ή να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. Μόλις την υπογράψετε οφείλετε να την παραδώσετε στο γραφείο μας.

 

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Το γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ). 

παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις  :

 • η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού 
 • ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen 
 • το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα
 • υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους 
 • Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ 

Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του. 

Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το ταξίδι λόγω προβλήματος στα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού.

 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας https://eody.gov.gr/ ή τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας https://www.who.int/

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19

 

Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται.

 

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

 1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 
 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 
 4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. 

Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 

Για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

Το γραφείο και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ                                                                                                

Η ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου https://worldpartytraveller.com/  να διέπεται από ακρίβεια σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η  ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου, εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις, εδώ.

 

Οργάνωση: ATHOS HELLAS ΙΚΕ

ΜΗ.ΤΕ.  09.33